REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.abcszkoly.pl.

Sprzedającym jest ABC Szkoły Sławomir  Śliwiak  prowadzący działalność gospodarczą  pod adresem 80-209 Chwaszczyno ,  ul. Bogusława 17, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 586-200-11-87 oraz
Regon: 361888550 .

 

§ 1 Definicje

 1.     Regulamin– niniejszy akt prawny. Niniejszy akt prawny został stworzony w oparciu o wymogi stawiane przez  art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy.
 2.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zakupów w Sklepie Internetowym.
 3.     Sprzedawca – podmiot  sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedającym jest ABC Szkoły Sławomir  Śliwiak  prowadzący działalność gospodarczą  pod adresem 80-209 Chwaszczyno ,  ul. Bogusława 17, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 586-200-11-87 oraz Regon: 361888550 .
 4.     Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego i aktualnie dostępne w ofercie sprzedawcy. Dostępność oferowanego przedmiotu transakcji każdorazowo będzie potwierdzana na etapie składania zamówienia.
 5.     Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6.     Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów (np. montaż mebli)
 7.     Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8.     Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.abcszkoly.pl,  za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

 

 

 § 2 Zasady ogólne

 

 

 1.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2.     Sklep internetowy www.abcszkoly.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3.     Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.abcszkoly.pl   są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały  zgodnie z obowiązującymi przepisami  wprowadzone na rynek polski.
 4.     W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a)    Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub

b)    Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, lub

c)               Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej,

d)    minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 1.     Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, na co Kupujący wyraża zgodę, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:

a)      – dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,

b)      – tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

c)       – personalizacji przekazów marketingowych,

d)      – zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1.     Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.abcszkoly.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2.     Klient może złożyć zamówienie na kilka  sposobów:

a)           drogą mailową: biuro@abcszkoly.pl

b)           -telefonicznie: 535-005-441

c)            - przez sklep internetowy: www.abcszkoly.pl 

 

 1.     Zamówienia mogą być składane w Sklepie przez cały rok, 24 godziny na dobę.
 2.     Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 3.     W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4.     Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 5.     Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia   z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem nie później niż w terminie 2 dni roboczych.
 6.     Sprzedawca  rozpoczyna realizację zamówienia bezzwłocznie (jednak nie później niż w terminie dwóch dni roboczych)  od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego wskazującego sposób zapłaty „za pobraniem”.
 7.     Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia opisany w ust. 7 i  8 nie stosuje się do Kupujących dokonujących zakupów w trybie i na zasadach  zamówień publicznych.
 8. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia o jakim mowa w ust. 7 i 8 zaczyna biec od dnia następnego po dniu :

- księgowania wpłaty na koncie sprzedawcy jeżeli miało miejsce po godz. 15

- złożenia zamówienia wskazującego sposób zapłaty za pobraniem”

 jeżeli zostało złożone po godzinie 16.

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1.     Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta w nie później niż terminie dwóch  dni  o  nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2.     Towar jest dostarczany własnym transportem lub za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich..
 3.     Realizacja zamówienia dla pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek trwa  od 3 do 21 dni roboczych, dla mebli do 28 dni roboczych.
 4.     Terminy o jakich mowa w ust. 3 nie uwzględniają terminów o jakich mowa w § 3 ust. 7 i 8
 5.     W przypadku dużej ilości zamówień, termin ten może ulec wydłużeniu. Wszelkie dosyłki brakujących towarów z pierwotnego zamówienia, odbywają się na koszt naszej firmy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyn o jakich mowa w zdaniu poprzednim poinformuje kupującego.
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Dla pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek koszt transportu wynosi 25 zł dla zamówień poniżej 390 zł,  dla zamówień meblowych poniżej 5000 brutto koszt ustalany jest indywidualnie 
 7.     Podane w ust. 6 koszty dotyczą dostaw na terenie całego kraju dla jednego adresu / punktu dostawy.
 8.     Cena transportu nie obejmuje rozładunku, wniesienia towaru, rozpakowania oraz ewentualnego montażu zakupionych produktów. Istnieje możliwość zamówienia rozładunku, wniesienia oraz montażu za dodatkową opłatą (koszt ustalany jest indywidualnie na podstawie wielkości zamówienia).
 9.     Dla zamówień realizowanych na obszarze danego województwa, każdorazowo ustalanego z Kupującym za pośrednictwem wiadomości e -mail istnieje możliwość dostarczenia mebli gotowych(bez konieczności ich montażu

 

§ 5 Płatności

 1.     Podstawową formą płatności jest przedpłata na podstawie faktury proforma na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedający i Kupujący mogą w drodze indywidualnych ustaleń ustalić odmienne warunki lub terminy płatności, które określone są na fakturze oraz w treści zamówienia zaakceptowanego przez Zamawiającego.
 2.     W razie nieuiszczenia płatności przez Kupującego w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego, zamówienie jest anulowane.
 3.     Do każdego zamówienia zostaje wystawiona faktura VAT.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1.  Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta).
 2.     Kupujący oświadczenie o odstąpieniu może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi jednoznacznie poinformować Sprzedawcę  o wykonywaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy w drodze  oświadczenia.
 4.     Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5.     Towar powinien być zwrócony na adres: ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława  17, 80-209 Chwaszczyno.
 6.     Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia Towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7.     Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 8.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania Towaru.
 9.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h)    dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i)     zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.


2. Sprzedawca  w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty (na wezwanie Sprzedawcy)  wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji.

4. Reklamowany produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy.


5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zakupu dokonanego przez Konsumenta i  braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.. 

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 

 1.     Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława  17, NIP 586-200-11-8, Regon 361888550.
 2.     Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

 1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie informował na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.
 2.     Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1.     Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Konsumentem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 
 2.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

Załączniki:

Odstąpienie od umowy