Terapia psychoneurologiczna

Pomoce dydaktyczne do terapii: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. Attention Deficit Hyperactivity Disorder -

ADHD, Attention Deficit Disorder - ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się w tym z dysleksją,

dyskalkulią

Aktywne filtry